Textruta: Coyote nr 34
Cuando El Coyote castiga
(När El Coyote straffar)
av José Mallorqui


Coyote nr 34.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Cuando El Coyote castiga (1946)

 

På svenska:                    

Coyote rensar upp (1957)

 

Nr i den svenska serien: 25

 

Handling:

I den här boken fort­sätter histo­rien från Cuando El Coyote avisa. Kon­flikten mellan gruv­arbetarna i Peñas Rojas och apelsin­odlarna i Apelsin­dalen går vidare. Gruv­folket för­söker döda alla odlare i Apelsin­dalen.

 

Omdöme: 8

 

Kommentar:

Det blir något rejält helt av den här boken till­sam­mans med före­gående. Slutet på boken där det berät­tas om, hur Coyote har miss­lyckats med att dölja, att det finns guld i Apelsin­dalen, gör honom män­sklig och visar att det inte alltid blir lyck­ligt slut. Det är fort­sättning på Rapto och Cuando El Coyote avisa. Boken visar alltså Coyotes första miss­lyckande. I hand­lingen har det brev som Coyote skicka­de till Luis Borra­leda, då denne val­des till guver­nör i El final de la lucha, stor bety­delse.

 

Kapitel 1:

Prolog

Kort resumé av Cuando El Coyote avisa

Kaliforniens guvernör

Coyote, represen­terad av Ricardo Yesares, samman­träffar i Sacra­mento med Kali­forniens guver­nör, Luis Borra­leda, och får för­klaring till att guver­nören givit till­stånd till gruv­brytning i Peñas Rojas, trots att han vet att det med­för ruin för odlarna i Apelsin­dalen. Luis Borra­leda berättar att gruv­ägarna idkar utpress­ning mot honom och att de hotar att använda sig av det kom­promette­rande brevet, som Coyote skickade till honom när han utnämn­des till Guver­nör.

 

Kapitel 2: Efter brottet

De tre odlarnas död under sin resa till Sacra­mento upprör många i Los Angeles. Wrey Brutton, som ligger skadad på San Antonio-ranchen, säger till don César, att han har för­älskat sig i June Symes. Med­lemmar i bolaget kommer till ranchen och är upp­rörda över att don César har köpt de av­lidnas andelar i dalen, han som tidig­are sålde sin egen. Slutligen kommer de överens och be­stämmer att försöka en ny resa till Sacramento. George Dallas, Justo Hidal­go och don César bestäm­mer sig för att bege sig till Sacra­mento för att prata med guver­nören.

 

Kapitel 3: Nattlig aktivitet

En mystisk person ger order till Mark Halpen i Peñas Rojas. Det är chefen, som leder konspira­tionen mot jordägarna, och han berättar att en ny kom­mission från Apelsin­dalen ska resa till Sacra­mento nästa dag, hur han nu kan veta det. Han ger instruk­tioner om att döda dessa män, inklusive don César. Halpen och hans när­maste man, John Jenkins, pla­nerar morden.

 

Kapitel 4: Ännu en diligens blir överfallen

När den nya kom­mission­en åker till Sacra­mento råkar den ut för över­fall av fem pistolmän på flykt från Texas. Dessa har fått betalt för att döda de resan­de. Påpassligt dyker brö­derna Lugones upp och gör slut på texas­borna med sina fina, nya gevär som de fått av Coyote, som också gett dem nog­granna instruk­tioner.

 

Kapitel 5: Två Coyote träffas

Yesares och don César träffas i Sacra­mento och Yesares berättar, att major­iteten av aktierna i Peñas Rojas ägs av James Cooke, sekre­teraren i gruv­bolaget. Denne har en mycket listig och skrupel­fri advokat, George Nind, som har ett mycket säkert kassa­skåp på sitt kontor, där han troligtvis förvarar bevisen mot Borra­leda. Don César berättar för Yesares vad som hänt. Don César äter middag med Borra­leda och hans hustru. Efter mid­dagen kör Yesares honom i en vagn till George Ninds hus. César byter kläder till Coyote i vagnen, tvingar Nind att åka med till kon­toret och får honom också att öppna kassa­skåpet. Nind utlöser en spräng­laddning för att döda Coyote. Coyote hämnas genom att stjäla sedel­buntarna i kassa­skåpet och märka honom i öron­snibbarna. Han tar med sig de kompro­metterande doku­menten mot Borra­leda.

 

 

Kapitel 6: Ett besök hos Elizabeth

Coyote ger Eliza­beth Gámiz, Borra­ledas fru, doku­menten, som han hämtade ur kassa­skåpet, och som gruv­ägarna har som bevis mot hennes man.

 

Kapitel 7: Ett möte med guvernören

Sände­buden från Apelsin­dalen träffar Luis Borra­leda. Denne har fått instruk­tioner från rege­ringen om att stödja gruv­intressena framför andra intressen. USA står inför en eko­nomisk kris och presi­dent Grants federala guld­reserv behöver påfyll­ning. Luis Borra­leda säger att han ska avgå som guver­nör.

 

Kapitel 8: Domen mot Elijah Symes

Mark Halpen får order att döda sheriff Elías Symes, som har dragit sig undan i en skyddad stuga högt uppe på en höjd. Mark och hans män lurar dit två av mark­ägarna i Apelsin­dalen genom att påstå att Symes vill träffa dem. De två mark­ägarna kommer och skjuts av Mark och hans män och efter att ha lurats skjuts också sheriff Symes.

 

Kapitel 9: I trädgården på San Antonio-ranchen

John Quincy Wrey Brutton och June Symes pratar om sin framtid. Historie­forskaren försäkrar att Loretta, den flicka i Boston som hans för­äldrar har valt ut åt honom, endast är en vän och de inte har lovat var­andra något. Samtalet avbryts av att June får ny­heten om sin fars död.

 

Kapitel 10: Hämnd

Jord­ägarna tänker häm­nas på gruv­ägarna och ska träffas på kvällen för att lägga upp planer, men don César vill inte delta. Teodo­miro Mateos berättar för don César, att han har läm­nat in sin avskeds­ansökan. När don César pratar med Guada­lupe om de för­ändrade tider­na stannar en vagn vid San Antonio-ranchen och ur stiger Loretta Fitzgerald från Boston.

 

Kapitel 11: Ett meddelande från Boston

Loretta visar sig vara en oför­skämd och arro­gant ung dam, som anser att Wrey Brutton är hennes fäst­man.

 

Kapitel 12: Coyote ylar

Jord­ägarna i Apelsindalen, utom don César och John Quincy, samlas till möte. Efter mötet beger de sig mot Peñas Rojas för att förstöra gruv­arbetar­lägret, ledda av George Dallas. De försenas av Coyote, som känner till att en för­rädare finns bland dem, och efter­som gruv­folket planerar ett bak­håll är det bra om de anlän­der senare. Det är George Dallas som är för­rädaren och ledaren för gruv­ägarna. Denne stoppas av Coyote, då han låtit de andra komma före för att dödas i bak­hållet. George Dallas hängs innan han hinner avslöja att Apelsin­dalen är full av guld. Han hade själv tänkt lägga beslag på guldet genom att suc­cessivt döda en efter en av de andra jord­ägarna i Apelsin­dalen.

 

Kapitel 13: När Coyote straffar

Coyote beger sig till gruv­kontoret i Peñas Rojas, där han dödar Mark Halpen. Han ger honom först en chans att rädda livet genom att be­rätta allt, men därefter vänder han ryggen åt Mark. Då tar den­ne chansen att skjuta honom, vilket miss­lyckas eftersom revolvern klickar. John Jenkins lämnas bunden och med mun­kavel till garni­sonen på fortet med ett kuvert med till­räckliga bevis på hans skuld för att han ska hängas. Jenkins räddar sig själv genom att er­bjuda infor­mation om guldet i Apelsin­dalen i utbyte mot att de släp­per honom.

 

Kapitel 14: Coyotes misslyckande

Wrey Brutton gifter sig med June Symes och Loretta blir inte glad. Don César in­bjuder henne att stanna på ranchen så länge hon vill. Det kali­forniska klimatet kommer att göra henne gott. Yesares anländer och berättar nyheten om att upp­täckten av Guld i Apelsin­dalen har spritt sig över hela Kali­fornien och givit upp­hov till en anstorm­ning av guld­grävare.

 

Längs upp på sidan         Till huvudsidan