Textruta: Coyote nr 33
Cuando El Coyote avisa
(När El Coyote varnar)
av José Mallorqui


Coyote nr 33.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Cuando El Coyote avisa (1946)

 

På svenska:                    

Coyote varnar (1957)

 

Nr i den svenska serien: 24

 

Handling:

Konflikten mellan gruv­­­ägare och jord­brukare i apelsin­dalen i Peñas Rojas fort­sätter. En ung histo­riker, som vill lära känna livet i Kali­fornien, blir en av ägar­na till mark i apelsin­dalen och hans liv råkar i fara, efter­som gruv­ägarna börjar döda alla ägar­na till mark i apelsin­dalen.

 

Omdöme: 7

 

Kommentar:

Det är en berät­telse där fort­sättning följer i nästa bok. Kon­flikten är samma som i Rapto, dvs oenig­heten mellan gruv­ägare och plan­tage­ägare. Många av per­soner­na i boken har före­kommit i tidi­gare böcker. Luis Borra­leda, guver­nören i Kali­fornien, finns med i Otra lucha och El final de la lucha och Justo Hi­dalgo är en av per­soner­na i Los jarron­es del virrey. Boken är en fort­sättning på före­gående bok Rapto och fort­sätter med Cuando El Coyote castiga.

I den sven­ska över­sätt­ningen blir slutet lika men först efter ett tillagt kapitel med mycket aktion och många fler döda.

 

Kapitel 1: Ett med­delande från guver­nören

Don César får ett brev från Kali­forniens guver­nör Luis Borra­leda, som råder honom att sälja sin mark i Apelsin­dalen för att und­vika pro­blem. På efter­middag­en kommer Justo Hidalgo och besöker don César och be­rättar att gruv­bolaget i Peñas Rochas har börjat explo­atera gruvan, som är be­lägen ovan­för Apelsin­dalen. Om gruv­driften sätts igång kom­mer apelsin­odlingen i dalen att skadas allvar­ligt, efter­som vatt­net inne­håller mineral­salter som är skad­liga för apelsin­träden.

 

Kapitel 2: En historie­forskare kommer till Los Ange­les

En ung historieforskare, John Quincy Brutton Wrey, som vill lära känna liv och seder i Väs­tern, anlän­der till Los Ange­les. En fran­ciskaner­munk och vän till don César kar rekom­mende­rat den unge mannen att ta kon­takt med honom för att få hjälp att lära känna Kali­fornien. Historie­forskar­en blir snabbt varse att hans idéer om Kali­fornien inte stäm­mer med verklig­heten. Don César inbjuder honom att resa med till Peñas Rojas till­sammans med honom och andra mark­ägare.

 

Kapitel 3: Markägarna i Peñas Rojas

Represen­tanterna för ägar­na av Apelsin­dalen, don César, Justo Hidalgo, Richard Merrish, George Dallas beger sig till Peñas Rojas för att tala med gruv­bolagets represen­tanter och de gör det i säll­skap med John Quincy Brutton Wrey. De tar vägen över Ala­mitos för att tala med she­riffen, Elías Symes, som inte är villig att ställa upp på mark­ägarna i Apelsin­dalen. I Peñas Rojas träffar de den ansva­rige för gruv­bolagets explo­atering, Mark Halpen, som är fient­lig men erbju­der don César att köpa den­nes mark i Apelsin­­dalen.

 

Kapitel 4: För en kvinna

Repre­sentan­terna för ägar­na åter­vänder till Ala­mitos. Don César och historie­forskar­en blir vittne till en kamp mellan en gruv­arbetare, Tom Reeves, och en ung ser­vitris, June Symes, som råkar vara dotter till she­riffen. John Quince inter­venerar och för­svarar den unga flickan, som han kän­ner sig attra­herad av. Då Reeves drar sin pistol mot hon­om skjuter han bort pistolen från hans hand. June Symes slår en whisky-flaska i hu­vudet på Reeves. När de rider hem be­slutar John Quincy sig för att köpa den mark i Apelsin­dalen, som don César äger där och som han sagt att han kan sälja till hon­om.

 

Kapitel 5: Ett nattligt besök

John Quince instal­lerar sig i sitt rum på San Anto­nio-ran­chen. När han ligger och läser och tänker på dagens hän­delser kommer Coyote precis i tid för att för­hindra att Tom Reeves dödar honom. Coyote skickar Reeves kropp till­baka till gruv­arbetar­lägret. Mark Halpen får en första var­ning av Coyote.

 

 

Kapitel 6: Tragisk resa

Andra före­trädare för ägar­na till Apelsin­dalen reser till Sacra­mento för att kon­trolle­ra att det finns tillstånd för gruvbryt­ningen i Peñas Rojas. När de kom­mit halv­vägs över­faller några banditer dili­gensen de reser med och dödar dem.

 

Kapitel 7: Ett möte i Ala­mitos

John Quince reser till Ala­mitos för att kon­trollera att Reeves verk­ligen är död och att allt inte bara var en dröm. She­riffen är tack­sam för hjälpen till hans dotter dagen före och varnar honom, när han ska lämna baren, att sex män, vän­ner till Reeves, utan­för tänker döda honom. En pistol­man från Texas, Tex Jewell, erbju­der honom att klara liv­hanken om han bara ger upp sin mark i Apelsin­dalen.

 

Kapitel 8: En man från Boston

John Quince beslu­tar sig för att ta strid mot pistol­männen. Han blir sårad av ett par skott men skju­ter själv ihjäl några av män­nen. När det verkar som om Tex Jewell slut­ligen ska döda honom kommer June Symes köran­des med en vagn dragen av två hästar, plockar upp honom och erbju­der honom skydd på she­riffens kon­tor.

 

Kapitel 9: Ulti­matum

Gruv­arbetar­na beläg­rar sheriff­kontoret med she­riffen, hans dotter och den ska­dade John Quince liggan­des i en av cellerna. De ställer ett ultima­tum. John Quince måste kom­ma ut senast klockan 7 annars kommer huset att sprängas. När fris­ten håller på att gå ut, kommer Coy­ote in från bak­sidan efter att ha dödat två vakter där.

 

Kapitel 10: Varningen från Coyote

Coyote låtsas vara John Quince och läm­nar fängel­set i skydd av mörk­ret, medan de andra beläg­rade läm­nar fängelset i en vagn genom bak­dörren och drar nytta av för­virring­en. Pistol­mannen Tex inser för sent att han står inför Coyote och får motta ett död­ligt skott. Andra över­ger kampen, när de upp­täcker motstånd­arens iden­titet. Coyote lämnar en andra var­ning till Mark Halpen. John Quince friar till June och får ja. Men in­nan de kan gifta sig måste kri­get mellan gruv­brytarna och plantage­ägarna i Apelsin­dalen av­göras.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan