Textruta: Coyote nr 32
Rapto
(Kidnappad)
av José Mallorqui


Coyote nr 32.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Rapto (1946)

 

På svenska:                    

Kidnappningen (1957)

 

Nr i den svenska serien: 23

 

Handling:

Gruv­ägarnas intresse­konflikt med mark­ägarna i Apelsin­dalen och deras fruk­tan för Coy­otes inter­vention gör att det arran­geras en fälla för Coy­ote. Man pla­nerar kid­nappa don Césars nyföd­da barn och då han begär hjälp av Coy­ote tän­ker kid­nappar­na ta reda på tid och plats för mö­tet för att döda ho­nom. Då Guada­lupe är svag efter för­loss­ningen, vågar man inte berätta för henne, att bar­net har kid­nappats. Doktorn före­slår, att ett an­nat ny­fött barn ska visas för henne. Coyote mås­te hitta barnet.

 

Omdöme: 9

 

Kommentar:

Bo­ken har högt tem­po. Den hand­lar om kon­flikten mellan gruv­arbetare och frukt­odlare, Corbys för­flutna, bort­förandet av lilla Leonor, dok­torns upp­täckt och oron för Guada­lupes hälsa. Det är en mycket under­hållan­de bok, där de van­liga aktör­erna runt Coyote del­tar. Det blir till­ökning i familjen Echagüe genom lilla Leo­nors födsel men också genom att lille Eduardo adop­teras. Här upp­täcker doktor García Ovideo slut­giltigt Coy­otes iden­titet och gör det klart för don César.

I svenska ut­gåvan läggs det som van­ligt till lite aktion på slutet. García Ovi­deo kid­nappas och räd­das av Coy­ote, spelad av Yes­ares. I slutet av tilläg­get blir dok­torn tvek­sam igen angå­ende Coy­otes iden­titet, efter­som Coy­ote nu sak­nar är­ret på fing­ret.

 

Kapitel 1: Råd till finan­siärer

Gruv­ägarna i bo­laget har möte om gru­van i ber­gen ovan­för apelsin­dalen. Om gru­van explo­ateras, kom­mer avlopps­vattnet att rin­na ner i apelsin­dalen och göra jor­den ofrukt­bar. En av med­lemmar­na, Gordon Laforey, för­klarar situa­tionen för de andra och begär en stor sum­ma peng­ar för att kun­na lösa pro­blemen. Det stora prob­lemet är Coy­ote, som kom­mer att ställa sig på apelsin­odlar­nas sida, menar Gor­don La­forey. Med hjälp av de pengar han begär, lovar han att oskadlig­göra Coy­ote. Ord­föranden i bo­laget, Ed­mund Cor­byn, gillar inte La­foreys me­toder men utsätts för utpressning och mås­te ge med sig.

 

Kapitel 2: Edmund Cor­byns för­flutna

Edmund Cor­byn är lyckligt gift med Vicenta Marrero, som till­hör en gam­mal kali­fornisk familj. En dag pre­senterar sig Gordon Laforey för honom. Denne känner Corbyn sedan tidig­are men under nam­net Robert Redmill, gift med Sara, en kvinna som både före och efter gifter­målet hade många kärleks­äventyr med olika män. Då hon arres­terades som spion tog Corbyn chan­sen att bryta med sitt tidi­gare liv och gav sig iväg till Kali­fornien. Där gifte han sig med Vicen­ta Mar­rero men är fortfarande gift med Sara. Gordon La­forey har pratat med Sara och vet om Cor­byns bigami. I utbyte mot sin tyst­nad vill han bli intro­ducerad i finans­världen och få stöd av Corbyn och den­nes inflytelse­rika affärs­kontakter i Kali­fornien.

 

Kapitel 3: Förbered­elser för att jaga Coy­ote

Gordon Laforey lovar pengar till en barn­morska, Emily Brown, för att hon ska resa till Los Ange­les och göra ett jobb som han er­bjuder henne. Det är en kom­plott mot Coy­ote. Laforeys kamrat, David Sealey, deltar i kom­plotten.

 

Kapitel 4: Dok­tor García Ovie­do

Ricardo Ye­sares rider för att hämta doktor García Oviedo och föl­jer honom till San Anto­nio-ran­chen, där han ska övervaka Guada­lupes förloss­ning. Då dok­torn ska hämta barn­morskan, får han bara tag på hen­nes er­sättare, Emily Brown, och tar hen­ne med sig till ran­chen.

 

Kapitel 5: Kid­nappning

Barnet föds. Födseln är svår men det blir en väl­skapt flicka, som ska kallas Leo­nor. Efter att barn­morskan tagit med bar­net till ett sköt­rum för­svinner både hon och barnet. En not hittas där det med­delas att bar­net har kid­nappats. Enligt doktorn kan det vara far­ligt för Guada­lupe att få veta, att barnet kid­nappats, då hon är mycket med­tagen efter föd­seln.

 

 

Kapitel 6: En till­fällig lös­ning

Doktor García Oviedo före­slår don César, att de ska visa ett annat ny­fött barn för Lupe, som hon då kan tro är hennes eget tills bar­net åter­finns. Han känner till en ny­ligen född pojke, som blivit föräldra­lös och kan visas för Lupe, utan att hon upp­täcker san­ningen.

 

Kapitel 7: Kid­napparna

När La­forey kommer för att träffa don César och kräva att han ska ord­na ett möte med Coy­ote, gör don César gällande att Coy­ote redan har skaffat tillbaka bar­net. Laforey åter­vänder för­virrad till det hus han ord­nat i bergen, där Sealey, barn­morskan och den ny­födda finns. På vägen mot stu­gan skjuter vakt­posten mot en man, som föl­jer efter La­forey. Det är Eve­lio Lugo­nes och han blir all­varligt sårad. Laforey och Sealey bestäm­mer sig för att läm­na stu­gan och ta bar­net och barn­morskan med sig. Doktorns egent­liga barn­morska, som har förts till stugan, lämnas kvar där för att ta hand om Eve­lio.

 

Kapitel 8: På spåret

Coy­ote och de två andra Lugones­bröderna följer spåren, som Evelio skickligt har lagt ut, och kom­mer fram till stu­gan, där de på­träffar den ska­dade Evelio och fru Bow­den, den rik­tiga barn­morskan.

 

Kapitel 9: Edmund Corbyn ser ett spö­ke

Ed­mund Cor­byn hoppas att Coy­ote ska göra slut på Laforey, så att utpress­ningen mot ho­nom tar slut. Corbyn er­bjuder sig att köpa La­foreys aktier. När han kom­mer hem är Coyote där och får reda på La­foreys planer mot honom. 

 

Kapitel 10: En brev­duvas flyg­ning

Coyote pre­senterar sig för La­forey och tvingar honom att av­slöja, var bar­net är. Efter att han fått reda på det, beger sig Coyote dit. En brev­duva flyger från Laforeys hus mot det hus där Sea­ley och hans män finns med bar­net och Emily Brown. Brev­duvan har ett var­nings­brev med sig till Sea­ley, så att han kan ord­na med över­fall på Coy­ote, när den­ne kommer. När en ryttare när­mar sig stugan, möts ryttar­en av skott­lossning. Sealey och hans män upp­täcker, att det inte är Coy­ote som skju­tits utan Laforey som bun­dits på hästen, bun­den och för­satt med mun­kavel. Nu dyker Coyote upp ba­kom några träd och skju­ter mot männen. Endast Sealey lyckas ta sig in i hu­set och an­vänder barnet som sköld mot Coy­ote. Emily Brown, som ång­rar att hon hjälpt till med kid­napp­ningen, lyckas ta flickan från Sealey och Coyote kan skjuta honom. Coyote får barn­morskan att lova att återföra barnet till don César och lovar henne pengar, om hon gör det.

 

Kapitel 11: Coyotes rätt­visa

Då den ny­födda flickan har åter­lämnats till don César på San Anto­nio-ranchen, går den­ne in till sin hus­tru, som ligger i sängen med pojken. Det visar sig Guada­lupe märkt, att det är ett annat barn som före­ställer hennes och att hon förstått att hennes man håller på att räd­da flickan. Hon har blivit så för­tjust i poj­ken, att hon och don César bestäm­mer sig för att adop­tera Eduar­do Gómez Dela­mata, som poj­ken heter. Denne växer upp tillsam­mans med lilla Leo­nor på San Anto­nio-ran­chen.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan