Textruta: Coyote nr 22
Tras la mascara del Coyote
(Bakom Coyotes mask)
av José MallorquiCoyote nr 22.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

Tras la máscara del Coyote (1946)

 

På svenska:  

Bakom Coyotes mask (1955)

 

Nr i den svenska serien: 17

 

Handling:

En ock­rare som märkts i ena ö­rat av Coy­ote tör­star efter hämnd och kon­trak­terar Pinker­tons detek­tiv­byrå för att de ska av­slöja Coy­ote. I Los Ange­les age­rar en tjuv, som är ut­klädd till Coy­ote. Sam­tidigt bestäm­mer sig Guada­lupe, trött på att vän­ta på Cé­sar, för att gif­ta sig med Gre­go­rio Paz.

 

Omdöme: 6

 

Kommentar:

Den här bo­ken har många paral­lell­spår och det blir lite svårt att kny­ta ihop allt på slu­tet. Ge­nom att presen­tera fång­arna Lip­man och Smith i för­sta kapit­let och sedan inte låta dem dy­ka upp igen för­rän i slu­tet av bo­ken görs his­torien lite väl osamman­hängande. Guada­lupe bestäm­mer sig här för att inte fort­sätta vän­ta på Cé­sar, efter­som ti­den går och inget hän­der. Hon bestäm­mer sig för att accep­tera gifter­måls­anbu­det från Gre­gorio Paz, son till över­ste Goyo Paz.

 

Kapitel 1: Löfte om hämnd

Aaron Lip­man blir dömd till fem års straff­arbete efter att ha gri­pits av Coy­ote. Då han har arbe­tat av straf­fet läm­nar han fäng­elset och svär på att häm­nas. En an­nan fånge, Colo­rado Smith, läm­nar också fängel­set kort efter­åt. Den­ne ha­tar Aaron Lip­man.

 

Kapitel 2: En bankmans oro

Eze­quiel Boehm är en låne­haj, som vill lura Los Ange­les är­lige ban­kir, John Emigh. Coy­ote för­hindrar det hela och mär­ker ock­raren i örat. Denne försöker häm­nas på Coy­ote och be­ger sig till Pinker­tons detektiv­byrå för att be­tala för deras hjälp att fånga Coy­ote. By­rån skickar en av sina skick­ligas­te agen­ter, James Dar­by.

 

Kapitel 3: Don César ser Coyote

När Ricardo Yesares och César de Echagüe träffas i kasinot i Los Angeles dyker en falsk Coyote upp och rånar kassan. Då de kom­mer tillbaka till värds­huset träf­far de señor Darby. De pla­nerar att lämna en not till honom under­teck­nad av Coy­ote, där Darby av­råds från att för­söka av­slöja ho­nom.

 

Kapitel 4: Ett annat besök av Coyote

När César kommer till sitt rum, väntar den falske Coyote på honom där och tvingar honom att skriva ut en check på 100 tusen dollar. Den kan inlösas hos ban­kiren Emigh i hans hus. Då den falske Coyote fått peng­arna råkar han i ett bak­håll men kla­rar sig precis. Guada­lupe som är trött på att inte få gen­svar från César, beslu­tar sig för att gifta sig med Gre­gorio Paz, son till över­ste Goyo Paz. Den­ne har näm­ligen friat.

 

Kapitel 5: En fest

Vid Césars mot­tagning på ranchen kom­mer don Goyo, som kom­men­terar so­nens av­sikter visa­vi Guada­lupe. James Darby, som bjudits in till­sammans med Ye­sares, visar stor skarp­synthet och intelli­gens. Han ser med en gång att Guada­lupe är för­älskad i César och mär­ker att César inte tycker om Gre­gorios fri­eri.

 

 

Kapitel 6: Coyotes identitet

Kassören på ka­sinot be­rättar för Darby vem han tror är Coyote. Han läm­nade vid rånet ut sed­lar, som var fläckiga av grönt bläck, och då den unge Jaime Pala­cios dagen efter beta­lade sin spel­skuld fanns de grön­fläckiga sed­larna med bland de sedlar han an­vände vid betal­ningen.

 

Kapitel 7: Coyotes brott

James Darby, Pinker­ton­agenten, hittas död på sitt hotell­rum. Bredvid liket ligger den not som skrevs för att varna Darby. Coy­ote verkar vara den skyl­dige.

 

Kapitel 8: En Coyote ser Coyote

Den riktige Coyote hälsar på den för­skräckte Jaime Palacios. Den­ne har ham­nat i denna situa­tion för­blindad av sin kärlek till en kvinna, Marian Louise O’Connor, som har lekt med hans kän­slor och är ute efter ett rikt giftermål. I hans byrå­låda har den blodiga dol­ken, som använ­des för att mörda Darby, place­rats för att kasta skulden på honom. Jaime Palacios behöver ett alibi, t ex att en kvinna intygar att hon till­bringat natten med honom.

 

Kapitel 9: En kvinna

Då Palacios ber Marian att ge honom det alibi han behöver, vägrar hon det. Coyote besöker henne och får reda på hur Asa La Grew, ägaren av kasinot, gjorde för att kunna anklaga Palacios för falskspel. Han lägger ut en fälla för henne genom att ge henne en stulen diamant, som hon tar med sig när hon flyr.

 

Kapitel 10: Ansamling av händelser

Coyote tipsar Teod­omiro Mateos, sheriffen, om att Marian Louise O’Connor är på flykt med den stulna dia­manten. Mateos för henne och dia­manten tillbaka till Los Angeles. Aaron Lipman har tagit tjänst under annat namn på ho­tellet och Coyote får reda på hans nya namn av Colo­rado Smith, som också är i staden för att hämnas på Aaron. Den blodiga dolken som Aaron Lipman lämnat i Palacios rum placerar Coyote i Aarons resväska, så att det ser ut som om Asa La Grew, Aarons chef, vill få honom miss­tänkt för mor­det på Darby.

 

Kapitel 11: Coyotes rättvisa

Coyote besöker La Grew på kasinot och ut­manar honom på ett parti poker och efter partiet använder sig Coyote av samma fälla som La Grew använ­de mot Palacios. När La Grew försöker lämnar kasinot väntar Aaron på honom. Aaron sticker kniven, som han tror La Grew placerat i hans väska, i ryggen på sin chef, men denne av­lossar två dödande skott mot Aaron. La Grews egentliga namn är Lehatzky, en mördare mycket efter­sökt i flera stater. Då César kommer hem till San Anto­nio-ranchen möts han av Anita, tjänste­flickan. Guada­lupe har lämnat ran­chen för att gifta sig med Grego­rio Paz.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan