Textruta: Coyote nr 21
El secreto de la diligencia
(Diligensens hemlighet)
av José Mallorqui


Coyote nr 21.jpg

Huvudsidan   Nästa bok   Föregående bok

 

På spanska:

El secreto de la diligencia (1946)

 

På svenska:  

Postvagnens hemlighet (1955)

 

Nr i den svenska serien: 16

 

Handling:

Prinsessan Irina träffar Coyote i San Juan de Capi­strano och läm­nar ett med­delande från en guld­grävare, vars död har sam­band med en gruva i San Antonio Abad. Där för­söker Keno Kinkaid lägga beslag på mar­ken, där guld­gruvan kan fin­nas, och för­hindra de rätt­mätiga ägar­na att för­nya sina egen­doms­­hand­lingar.

 

Omdöme: 7

 

Kommentar:

Det finns en hel del böck­er i Coyote-serien, som hand­lar om revi­de­ring av egen­doms­­hand­lingar, men Mallor­qui lyckas i varje bok skri­va med ny infalls­vinkel i detta ämne. Boken är mycket under­hållan­de. Det här är fort­sätt­ning på Coyote-bok nr 19: El final de la lucha, som slutar med att prin­ses­san Irina bestäm­mer sig för att åter­vän­da till Capi­strano. I denna bok lyckas hon av­slöja Coyotes iden­titet.

Även den här boken är några sidor för kort för den sven­ska ut­gåvan. Där­för lägger över­sättaren till några fart­fyllda egna kapi­tel på slutet. Kinkaid har trots allt inte dött utan ska spränga Coyote och Irina i gruvan Los Padres. Gruvan, som ligger i San An­tonio Abad, har nu geo­gra­fiskt för­flyt­tats till Sacra­mento.

 

Kapitel 1: Bland blommorna i Capistrano

Fader Jacinto och César pratar på nytt om Guada­lupes situa­tion. Mun­ken upp­manar César att gifta sig med hen­ne, men César säger att han attra­heras mer av en kvin­na som prin­sessan Irina. Irina åter­vänder från ök­nen och har med sig ett med­delande till Coyote från en man som dött.

 

Kapitel 2: Gruvan Los Padres

Irina åter­vänder genom öknen till San Juan de Capi­strano och upp­täcker en gam­mal, skjuten guld­grävare, som har ett med­delande till Coyote. Han får vatten av Irina och berättar att han skjutits av Keno Kinkaid för att förhindra att han kom i kontakt med fader Jacinto för att be­rätta om sin upp­täckt av gru­van Los Pad­res. Han ger Irina en enorm guld­klimp från gru­van och vill att hon talar med fader Jacinto, Coyotes vän.

 

Kapitel 3: Los Padres guld

Irina träffar Coyote och broder Jac­into. Hon be­rättar för dem vad guld­grävaren sagt och munken berättar vad han vet om gruvan och den gamla missions­stationen, som har börjat byggas upp på nytt av in­vånarna i San Antonio Abad. Irina visar dem guld­klimpen, som är format som ett ägg. Coyote bestäm­mer sig för att in­gripa.

 

Kapitel 4: San Antonio Abad

Irina och Coyote går till plat­sen där liket efter guld­grävaren finns och blir be­skjutna. Efter det beger de sig till San Anto­nio Abad. På vägen dit passar Irina på att slita av Coyotes mask, då han är oför­siktig ett kort ögon­blick, och hon upp­täcker hans iden­titet.

 

Kapitel 5: Tarantula-saft

Till baren i San Antonio Abad kommer Coyote, utklädd till guld­grävaren Lin Rawlins, och visar guld­klimpen, som är stor som ett höns­ägg. Keno Kinkaid säger att den är hans och betalar för att få den till­baka. Efter att Lin har visat vilken dålig skytt han är, bestäm­mer han sig för att stan­na en tid i byn utan att ha fått anställ­ning av Kinkaid.

 

 

Kapitel 6: Keno Kinkaid får oväntat besök

Keno och Bull talar om guld­ägget, som inne­håller en karta över gru­van. De pratar om sin plan för att göra mar­ken, där gruvan ligger, till sin. Egendoms­­handling­arna ska lämnas in inom sex dagar, och om inte det görs kan Kin­kaid köpa mar­ken. Coyote varnar dem från att full­följa sin plan och upp­manar Kinkaid att ge läm­na platsen.

 

Kapitel 7: Invånarna i San Antonio Abad

Coyote berättar för invå­narna i San Anto­nio Abad, som är de rätt­mätiga ägarna, om Kenos plan för att lägga beslag på marken. Han råder dem att sända en betrodd represen­tant till regi­strerings­kontoret i Sacra­mento för att lämna in egendoms­handlingarna före utgången av juli.

 

Kapitel 8: Postdiligens 165 försvinner

Dili­gensen kommer till San Antonio med en ovanlig passa­gerare, prin­sessan Irina. Keno förstår att invånarna tänker skicka en person till Sacra­mento för att lega­lisera ägarskapet. Han tänker se till att det för­hindras. Dili­gensen för­svinner mystiskt på vägen.

 

Kapitel 9: Alarm i San Antonio Abad

Befolk­ningen i San Antonio Abad söker efter dili­gensen, men de kan inte hitta den. Den har liksom gått upp i rök.

 

Kapitel 10: På jakt efter diligensen

Då egendoms­handlingarna inte åter­funnits, beger sig tre represen­tanter för by­borna till Sacra­mento för att få namnen på ägarna inskriv­na i huvud­boken där och bevisa ägar­skapet längre fram.

 

Kapitel 11: Bron över Caballeros-passet

Under tiden ägnar sig Coyote och prin­sessan Irina åt att söka efter dili­gensen. De finner den under bron och hittar också egendoms­­handlingarna. Bull över­raskar dem men blir dödad vid mötet med Coyote.

 

Kapitel 12: Kapplöpningen

Coyote och Irina beger sig till Sacra­mento. På vägen dit träffar de på de tre represen­tanterna bundna till händer och fötter på en av skjuts­hållen. De befriar dem och försöker ta sig till Sacra­mento i tid. Kinkaids män gör allt för att stoppa dem, men till slut lyckas Coyote ta sig fram till registrerings­kontoret och där dödar han Kinkaid. Han lämnar fram egendoms­­hand­lingarna och upp­manar represen­tanterna som också kommit dit att för alltid glöm­ma gruvan. Han upp­täcker att Irina är borta och hittar hennes avskeds­brev.

 

Längs upp på sidan          Till huvudsidan